Wpływ na klimat

Wpływ gazu łupkowgo na klimat musi być oceniany w kategoriach emisji gazów cieplarnianych, które powstają podczas eksploatacji gazu łupkowego, jak również emisji spowodowanych przemianą energii (w rezultacie spalania gazu naturalnego w celu wytworzenia energii).  Podczas gdy to ostatnie jest łatwo porównywalne z innymi źródlami energii, emisje CO2  i CH4 przy eksploatacji gazu łupkowego pojawiają się rzadko. 

Większość najnowszych badań wykazuje, że ogólna ilość emisji gazów cieplarnianych związanych z gazem łupkowym jest tylko nieznacznie wyższa od ilości emisji związanych z gazem konwencjonalnym, ale brak danych o emisjach spowodowanych eksploatacją jest nadal słabą stroną wszystkich obecnie dostępnych studiów na temat wpływu gazu łupkowego na klimat.

Wykonalność wykorzystania gazu naturalnego jako "pomostu" do systemu opartego na energii niskowęglowej, jak również kluczowe kwestie, które powinny zostać rozwiązane stanowią przedmiot analizy w artykule zatytyłowanym "Natural Gas: Guardrails for a Potential Climate Bridge" ["Gaz naturalny: Poręcze zabezpieczające dla potencjalnego pomostu klimatycznego"] (Instytut Środowiska w Sztokholmie, 2015). Oprócz problemów technicznych, autorzy rozważają również czynniki ekonomiczne i polityczne oraz rekomendują poręcze zabezpieczające dla udanej polityki klimatycznej, włącznie z gazem naturalnym, jako główną technologię pomostową. 
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Wpływ na klimat

Wpływ na klimat