Artykuły expertów są dostępne tylko w języku angielskim.
Zawartości w języku polskim.


Artykuły ekspertów

Zbiór artykułów ekspertów zamieszczonych przez SHIP jest stale powiększany i uaktualniany.


Latest article:


Kontrowersyjne badania na temat wpływu gazu łupkowego na klimat

Autor: Thorsten Warneke

Data publikacji: Październik 23, 2014

Opublikowane niedawno dwa artykuły dochodzą do rozbieżnych wniosków na temat wpływu gazu łupkowego na klimat. Gaz ziemny jest, co do zasady, uważany za bardziej przyjazny dla środowiska niż węgiel i ropa. Powód jest taki, że gaz ziemny emituje mniej dwutlenku węgle niż węgiel czy ropa. Jednak metan jest... [Więcej informacji]

 


Sejsmiczność indukowana ponownie kojarzona głównie z szybami spustowymij

Autor: Horst Rüter

Data publikacji: Październik 13, 2014

Artykuł autorstwa Justin L. Rubinstein, William L. Ellsworth, Arthur McCarr i Harley M. Ben opublikowany w październiku 2014 roku nie dotyczy bespośrednio produkcji gazu łupkowego, ale raczej sejsmiczności powstałej w związku z odprowadzaniem wody spustowej powstałej podczas wytwarzania metanu z pokładów węgla. Jest to jednak nadal przedmiotem...[Więcej informacji]

 Skażenie wód powierzchniowych i gruntowych związane z rozwojem nowoczesnej eksploatacji gazu naturalnego

Author: Physicians Scientists & Engineers for Healthy Energy
PSE* opublikował pierwotny artykuł w marcu 2014 roku. Źa zezwoleniem PSE publikujemy ten artykuł na łamach SHIP.

Data publikacji:  Lipiec 10, 2014

Dokumentacja skażenia wody związanego z rozwojem nowoczesnej eksploatacji gazu naturalnego jest sprawą złożoną. Lista studiów opisanych tutaj [naukowe podsumowanie PSE] powinna być uważana za zachowawczą, a sprawozdanie na temat skażenia wody za ograniczone, ponieważ zawiera ono tylko wyniki badań... [więcej informacji]

 


Około 20 procent całkowitej aktywności sejsmicznej w USA przypisuje się sejsmiczności indukowanej związanej ze wstrzykiwaniem wody ściekowej

Autor: Horst Rüter

Data publikacji: Sierpień 1, 2014

W artykule, który wzbudził duże zainteresowanie prasy  Keranen et al. (2014) skoncentrowali swoją uwagę na zjawisko silnie wzmożonej aktywności sejsmicznej  w środkowej i wschodniej części USA, o czym od pewnego czasu już dyskutowano w publikacjach. Sam tylko tytuł [Silny wzrost aktywności sejsmicznej w stanie Oklahoma...[Więcej informacji]

 


Komentarz na temat artykułu "Granice wysokości szczelinowania hydraulicznego a interakcje uskoków w formacjach ropy i gazu zamkniętego"

Autor: Bernd Wiese

Data publikacji:  Lipiec 30, 2014

Flewelling i inni, 2013, w celu określenia maksymalnie możliwej wysokości przy szczelinowaniu hydraulicznym w formacjach ropy i gazu zamkniętego, proponują podejście typu "scenariusz najgorszego wypadku". Analiza przeprowadzona... [więcej informacji]

 


Większe trzęsienia ziemi powiązane z szybami poeksploatacyjnymi?

Autor: Horst Rüter

Data publikacji: Czerwiec 19, 2014

Artykuł [Sumy et al (2014)] ten jest szczególnie wart odnotowania z uwagi na fakt, że mówi o największym dotąd zjawisku powiązanym z wydobywaniem gazu z podłoża skalnego, o sile M5.7. Zespół autorów przygląda się wydarzeniu M5.7 w kontekście tysiąca innych wydarzeń zarejestrowanych...[Więcej informacji]

 


Czy indukowane trzęsienia ziemi rzeczywiście powstają podczas szczelinowania hydraulicznego?

Autor: Horst Rüter

Data publikacji: Czerwiec 19, 2014

Artykuł [Austin A. Holland (2013)] jest wart odnotowania z kilku powodów. Jest również istotny w dyskusji dotyczącej sejsmiczności indukowanej w kontekście produkcji gazu z pokładów łupkowych z wykorzystaniem...[Więcej informacji]

 


Zapewnienie społeczności lokalnej aktywnego uczestnictwa w procedurach prawnych oraz dostarczenie wiedzy z tych procedur jako narzędzie prowadzące zrównoważonego rozwoju inwestycji dot. gazu łupkowego w Polsce.

Autor: Michal Tarka

Data publikacji: Czerwiec 2, 2014

W wyniku prowadzonej kampanii informacyjnej „Razem o łupkach” zebrano liczne opinie z terenów objętych tym programem dot. odbioru społecznego, akceptacji społecznej oraz sygnały szeregu wątpliwości natury środowiskowej, technologicznej oraz... [więcej informacji]

 

 


Pomiary lotnicze wskazują na występowanie wysokich emisji metanu podczas fazy wierceń w złożu łupków Marcellus

Autor: Thorsten Warneke

Data publikacji:  Maj 23, 2014

Artykul zatytułowany: "Przyczynek do lepszego zrozumienia i oceny ilościowej emisji metanu w procesie eksploatacji gazu łupkowego" autorstwa Caultona i innych, opublikowany w czasopismie Proceedings of the National Academy of Sciences [Obrady Narodowej Akademii Nauk USA, PNAS] w kwietniu 2014 roku przedstawia dane szacunkowe uzyskane z pomiarów pobranych z samolotu. Pomiarów tych dokonano w... [Więcej informacji]

 


Frackingowe środki chemiczne stosowane przy wydobyciu niekonwencjonalnych zasobów gazu naturalnego

Autorzy: Martin Elsner1, Carsten Vogt2, Anett Georgi2, Frank-Dieter Kopinke2, Wolfgang Calmano3, Kathrin Schreglmann1, Axel Bergmann4, Bernhard Mayer5, Franziska D.H.Wilke6

Data publikacji:  Kwiecień 28, 2014

Komitet techniczny o nazwie "Środki chemiczne do hydrofrackingu przy eksploatacji gazu naturalnego" jest grupą ekspertów Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego d/s Wody (grupa specjalisyczna GDCh, Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.). Naszym celem jest sformowanie niezależnego komitetu ekspertów, który będzie zajmował się bieżącymi pytaniami... [więcej informacji]

 


Oficjalne inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych zaniżają emisje metanu

Autor: Thorsten Warneke

Data publikacji:  Kwiecień 15, 2014

Artykuł zatytułowany "Wycieki metanu z północno-amerykańskich systemów gazu naturalnego " opublikowany przez Brandta i innych na łamach Policy Forum [Forum Polityczne] czasopisma Science [Nauka] podaje rezultaty emisji metanu zebrane z literatury technicznej przez okres 20 lat. Studium to reprezentuje ważne źródło informacji... [Więcej informacji]

 


W jaki sposób można zastosować zalecenie Komisji Europejskiej w praktyce, na przykładzie koncesji Stara Kiszewa?

Autor: Michal Tarka

Data publikacji: Marzec 21, 2014

Pomimo, iż zalecenie KE nie jest skierowane bezpośrednio do organów administracji rządowej czy samorządowej ani tym bardziej do inwestorów, jako ekspert programu NFOŚ „razem o łupkach” przeanalizowałem jeden z pierwszych... [więcej informacji]

 

 


Krytyczne spojrzenie na prognozy dotyczące amerykańskiego gazu łupkowego

Autor: Philipp M. Richter

Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW Berlin)

Data publikacji: 21 luty 2014 r.

W ostatnim dziesięcioleciu, Stany Zjednoczone odnotowały niespodziewany wzrost produkcji gazu ziemnego. Od roku 2005, roczna produkcja zwiększyła się o jedną trzecią, osiągając rekordowy ... [Więcej informacji]

 


Znaczenie eksploracji gazu łupkowego w Europie

Autorzy: M. Mitschanek, M. Prohaska, G. Thonhauser
Wspólautorzy: E. Müller-Huber, J. Schön

Data publikacji: 20 luty 2014 r.

Rozwój w dziedzinie gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że tylko po rozważeniu pewnej liczby czynników wydobycie gazu i/lub surowców płynnych ze zbiorników niekonwencjonalnych może okazać się opłacalne.  Z tego powodu... [Więcej informacji]

 


Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zbyt nisko ocenia szacunkowe emisje metanu

Autor: Thorsten Warneke

Data publikacji: Styczeń  27, 2014

Artykuł opublikowany niedawno przez Millera i in. (2013) w Proceedings of the National Academy of Sciences [PNAS, pol. Obrady Akademii Nauk, oficjalna publikacja Akademii Nauk USA] stwierdza, że emisje metanu w Stanach Zjednoczonych mogą być o 50% wyższe niż oceniano uprzednio. Wyniki te oparte są na metodzie... [Więcej informacji]

 


Skutki prawne zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie podstawowych zasad dla gazu łupkowego w Polsce

Autor: Michal Tarka

Published: Luty 18, 2014

22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska opublikowała Zalecenie wskazujące podstawowe zasady rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego... [więcej informacji]

 

 


Raport oceniający wpływ szczelinowania hydraulicznego na pokłady wód powierzchniowych – charakterystyka zbiorcza i modelowanie

Autorzy: Torsten Lange, Alexander Kissinger, Martin Sauter, Rainer Helmig, Michael Heitfeld

Data publikacji: Styczen 07, 2014

Analiza zaprezentowana poniżej jest częścią procesu wymiany informacji i społecznego dialogu ExxonMobil, dotyczącego technologii szczelinowania hydraulicznego... [więcej informacji]

 


Hydrogeologia

Autor: Michael Kühn

Data publikacji: Grudzień 18, 2013

Woda gruntowa jest ważną częścią cyklu wody, która pozostaje pod kontrolą i na którą mają wpływ liczne procesy. Podziemne systemy obiegu wody gruntowej są złożone i trudne do zrozumienia ponieważ nie ma do nich bezpośredniego dostępu. Z tego powodu .... [więcej informacji]

 


Krótkie streszczenie artykułu: "Ograniczenia dotyczące migracji w górę płynu frackingowego i solanki"

Autor: Bernd Wiese

Data publikacji: Grudzień 12, 2013

Artykuł (Flewelling & Sharma, 2013) ten analizuje niektóre uwarunkowania geologiczne i ich znaczenie dla migracji płynów. Analiza oparta jest na rozważaniach prawdopodobieństwa.  Centralnym czynnikiem w tych rozważaniach jest fakt, że wysokie.... [read more]
More articles:


Niższe od oczekiwanych emisje metanu na terenach eksploatacji gazu łupkowego w USA

Autor: Thorsten Warneke

Data publikacji: Październik 15, 2013

Gaz ziemny stosowany przy produkcji energii cieplnej i elektryczności jest zwykle uważany za bardziej przyjazny środowisku niż ropa czy gaz. Byłoby to zdecydowanie prawdą, gdyby zostały wzięte pod uwagę wyłącznie emisje... [Więcej informacji]

 


Nowe perspektywy w debacie dotyczącej wydobycia gazu łupkowego z wykorzystaniem szczelinowania hydraulicznego – Parlament Europejski żąda obowiązkowej Oceny Oddziaływania na Środowisko [ang. Environmental Impact Assessment (EIA)]

Autor: Anna Alexandra Seuser

Data publikacji: Październik 16, 2013

W środę, 9 października 2013 r., Parlament Europejski przyjrzał się kwestii nowelizacji Dyrektywy dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko (EIA) i sformułował... [więcej informacji]

 


Projekt Zmiany Przepisów w zakresie Poszukiwania i Wydobycia węglowodorów w Polsce

Autor: Ewa Rutkowska-Subocz

Data publikacji: Maj 27, 2013

W dniu 15 lutego 2013 r. polski rząd opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz  innych ustaw regulujących proces poszukiwania i wydobycia minerałów („Projekt ustawy”). Projekt ustawy wprowadza szczególne rozwiązania w odniesieniu do poszukiwania i wydobycia węglowodorów, a tym samym jest szczególnie ważny dla branży gazu łupkowego... [read more]

For further reading about shale gas exploration and production in Poland click here


The Importance of Wellbore Integrity for Groundwater Protection in Shale Gas Well Construction

Authors: Michael Prohaska and Gerhard Thonhauser

Published: June 22, 2012
Updated:  July 18, 2015

One of the major public concerns in shale gas development is the protection of groundwater from fluids that are flowing in a cemented steel casing from the shale gas reservoir to the surface. In the United States, more than 40,000 shale gas wells have been completed in the last two decades. Following an intensive period of learning, the US shale gas industry slowly  .... [read more]


Germany: Legal aspects of shale gas exploration and extraction

Author: Grit Ludwig

Published:  March 14, 2012

Hydraulic fracturing (fracking) involves injecting water, sand, and a mixture of chemicals at high pressure into a rock formation deep below the surface. This opens new and pre-existing fractures in the rock allowing natural gas to migrate from the rock to the well and rise to the surface. The technology makes it possible to exploit gas... [read more]

Related reading:

Relationship between state law set by the German federal government and potentially deviant legal positions of the federal states

Outlining the legal structures of the approval procedure concerning hydraulic fracturing (fracing) in the German State, several distinctions as well as positions of points have to be fulfilled. Concerning this matter, there has to be distinguished precisely between the requirements set under mining law on the one hand and under the law... [read more]

Author:  Anna Alexandra Seuser

Published:  May 22, 2012


France: Evolutions in the legal framework for shale oil and gas

Author: Boris Martor

Published: March 14, 2012
Updated: July 16, 2015

In March 2010, the French Government (hereafter referred to as the “Government”) delivered the first research permits to explore shale oil and gas in France1. Afterwards French opponents of shale oil and gas operations focused... [read more]


Overview of Environmental Issues and US Regulatory Framework Pertaining to US Shale Gas Development

Author: Susan L. Sakmar

Published: May 1, 2012
Updated: September 17, 2012

The development of shale gas in the United States has been widely recognized as one of the most promising trends in U.S. both in terms of job creation and economic benefits as well as its resulting increase in the domestic supplies of natural gas. Many people view natural gas as a cleaner-burning fossil fuel that could enhance energy independence... [read more]


A documentation of studies on the greenhouse gas balance of shale gas

Author: Andreas Hübner

Published: March 14, 2012
Updated: April 29, 2015

Many studies have examined the greenhouse gas (GHG) emissions and thus the possible climate impact of shale gas production. Methodologies and assumptions in these studies differ, resulting in a wide variation in conclusions... [read more]


Możliwości dotyczące gospodarki wodnej związane z produkcją gazu łupkowego z wykorzystaniem szczelinowania hydraulicznego

Autorzy: Kelvin B. Gregory, Radisav D. Vidic, and David A. Dzombak

Data publikacji: Marzec 14, 2012

Najważniejszym wyzwaniem dla producentów gazu ziemnego jest utrzymanie korzystnego rachunku ekonomicznego w produkcji gazu łupkowego przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedzialnego podejścia do ochrony zasobów naturalnych... [read more]


Poland: Legal aspects of shale gas exploration and production

Autor: Ewa Rutkowska-Subocz

Data publikacji: 14 marca, 2012

Przypuszcza się, że Polska posiada duże złoża gazu łupkowego, które znajdują się w pasie rozciągającym się od północnego zachodu do południowego wschodu kraju. Polskie Ministerstwo Środowiska wydało do tej pory około 100 koncesji na poszukiwanie bądź rozpoznawanie gazu niekonwencjonalnego. Obecne prace ... [Więcej informacji]
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Artykuły ekspertów

Artykuły ekspertów