Artykuły expertów są dostępne tylko w języku angielskim.
Zawartości w języku polskim.


Artykuły ekspertów - Ochrona wody

The SHIP collection of expert articles is continuously developed and updated.


 

Review of „Numerical assessment of potential impacts of hydraulically fractured Bowland Shale on overlying aquifers”

Author: Bernd Wiese

Published: August 06, 2015

Message of the Paper: In most studies it is concluded that contaminants migrate as high as the fractures extent, therefore the hydraulic fracture height is the critical parameter to consider. The authors state that horizontal groundwater flux dilutes the contaminants, such that...[read more]

 


Skażenie wód powierzchniowych i gruntowych związane z rozwojem nowoczesnej eksploatacji gazu naturalnego

Author: Physicians Scientists & Engineers for Healthy Energy
PSE* opublikował pierwotny artykuł w marcu 2014 roku. Źa zezwoleniem PSE publikujemy ten artykuł na łamach SHIP.

Data publikacji:  Lipiec 10, 2014

Dokumentacja skażenia wody związanego z rozwojem nowoczesnej eksploatacji gazu naturalnego jest sprawą złożoną. Lista studiów opisanych tutaj [naukowe podsumowanie PSE] powinna być uważana za zachowawczą, a sprawozdanie na temat skażenia wody za ograniczone, ponieważ zawiera ono tylko wyniki badań... [więcej informacji]


Komentarz na temat artykułu "Granice wysokości szczelinowania hydraulicznego a interakcje uskoków w formacjach ropy i gazu zamkniętego"

Autor: Bernd Wiese

Data publikacji:  Lipiec 30, 2014

Flewelling i inni, 2013, w celu określenia maksymalnie możliwej wysokości przy szczelinowaniu hydraulicznym w formacjach ropy i gazu zamkniętego, proponują podejście typu "scenariusz najgorszego wypadku". Analiza przeprowadzona... [więcej informacji]


Frackingowe środki chemiczne stosowane przy wydobyciu niekonwencjonalnych zasobów gazu naturalnego

Autorzy: Martin Elsner1, Carsten Vogt2, Anett Georgi2, Frank-Dieter Kopinke2, Wolfgang Calmano3, Kathrin Schreglmann1, Axel Bergmann4, Bernhard Mayer5, Franziska D.H.Wilke6

Data publikacji:  Kwiecień 28, 2014

Komitet techniczny o nazwie "Środki chemiczne do hydrofrackingu przy eksploatacji gazu naturalnego" jest grupą ekspertów Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego d/s Wody (grupa specjalisyczna GDCh, Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.). Naszym celem jest sformowanie niezależnego komitetu ekspertów, który będzie zajmował się bieżącymi pytaniami... [więcej informacji]


Raport oceniający wpływ szczelinowania hydraulicznego na pokłady wód powierzchniowych – charakterystyka zbiorcza i modelowanie

Autorzy: Torsten Lange, Alexander Kissinger, Martin Sauter, Rainer Helmig, Michael Heitfeld

Data publikacji: Styczen 07, 2014

Analiza zaprezentowana poniżej jest częścią procesu wymiany informacji i społecznego dialogu ExxonMobil, dotyczącego technologii szczelinowania hydraulicznego... [więcej informacji]


Hydrogeologia

Autor: Michael Kühn

Data publikacji: Grudzień 18, 2013

Woda gruntowa jest ważną częścią cyklu wody, która pozostaje pod kontrolą i na którą mają wpływ liczne procesy. Podziemne systemy obiegu wody gruntowej są złożone i trudne do zrozumienia ponieważ nie ma do nich bezpośredniego dostępu. Z tego powodu .... [więcej informacji]


Krótkie streszczenie artykułu: "Ograniczenia dotyczące migracji w górę płynu frackingowego i solanki"

Autor: Bernd Wiese

Data publikacji: Grudzień 12, 2013

Artykuł (Flewelling & Sharma, 2013) ten analizuje niektóre uwarunkowania geologiczne i ich znaczenie dla migracji płynów. Analiza oparta jest na rozważaniach prawdopodobieństwa.  Centralnym czynnikiem w tych rozważaniach jest fakt, że wysokie.... [read more]


The Importance of Wellbore Integrity for Groundwater Protection in Shale Gas Well Construction

Authors: Michael Prohaska and Gerhard Thonhauser

Published: June 22, 2012
Updated:  July 18, 2015

One of the major public concerns in shale gas development is the protection of groundwater from fluids that are flowing in a cemented steel casing from the shale gas reservoir to the surface. In the United States, more than 40,000 shale gas wells have been completed in the last two decades. Following an intensive period of learning, the US shale gas industry slowly  .... [read more]


Możliwości dotyczące gospodarki wodnej związane z produkcją gazu łupkowego z wykorzystaniem szczelinowania hydraulicznego

Autorzy: Kelvin B. Gregory, Radisav D. Vidic, and David A. Dzombak

Data publikacji: Marzec 14, 2012

Najważniejszym wyzwaniem dla producentów gazu ziemnego jest utrzymanie korzystnego rachunku ekonomicznego w produkcji gazu łupkowego przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedzialnego podejścia do ochrony zasobów naturalnych... [read more]
SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

Ochrona wody

Artykuły ekspertów