Ruch samochodowy związany z operacjami frackingowymi a wpływ na środowisko

11.03.2016

Operacje

Operacje frackingowe wymagają dużej ilości pojazdów szczególnie w pierwszych miesiącach operacji w czasie konstrukcji grup otworów wiertniczych oraz podczas wierceń. W czasie cyklu życia odwiertu pojazdy potrzebne są do transportu plynów frackingowych, materiałów konstrukcyjnych i potencjalnie także do transportu samego gazu. Wpływ jaki pojazdy te mogą mieć na infrastrukturę lokalną, jakość powietrza i bezpięczeństwo na drogach, szczególnie ze względu na prawopodobne umiejscowienie operacji frackingowych na terenach wiejskich, stanowi powód do niepokoju. 

Badania przeprowadzone przez konsorcjum ReFINE zastosowało modelowanie komputerowe w celu przewidzenia i oceny szacunkowej stopnia oddziaływania na środowisko wywołanego  ruchem pojazdów przy zastosowaniu różnych scenariuszy. Ostatnio opublikowany artykuł badawczy jest dostępny tutaj. (Link Internetowy)

Analizy badawcze przy zastosowaniu nowo-utworzonego Modelu Odziaływania Ruchu Samochodowego [Traffic Impacts Model] (TIM) wykazały, że ruch pojazdów wywołany przez pojedyńczą grupę otworów wiertniczych może spowodować znaczny wzrost lokalnych zanieczyszczeń jakości powietrza podczas kluczowych okresów aktywności, związanych przede wszystkim z dostarczaniem wody i materiałów na miejsce operacji frackingowych.  Normalizacja tlenku azotu NOx i emisji hałasu podczas dłuższego okresu czasu, jak na przykład w okresie prowadzenia całkowitych prac nad budową grupy otworów wiertniczych minimalizuje "wartośći surowe", ale może przedstawić zniekształcony obraz rzeczywistego oddziaływania na ludność lokalną. 

W pewnym sensie w przeciwny sposób, przy zastosowaniu modelu badającego w porządku chronologicznym w przyszłości hipotetyczne technologie przy pomocy dobrze skonstruowanych scenariuszy, na przestrzeni kilku dekad wykazują, że całkowite oddziaływanie na region, czy cały kraj, wydają sie być bez znaczenia w porównaniu do ogólnego ruchu pojazdów czy działalności przemysłowej.

SHIP jest wdzięczny za poparcie udzielone przez Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) i wersje polskie zamieszczonych tekstów.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported
English
German
Polish

News

Ruch samochodowy związany z operacjami frackingowymi a wpływ na środowisko